Wednesday, February 20, 2013

Contoh Geguritan Bahasa Jawi

Contoh Geguritan Bahasa Jawi. Geguritan banyak terdapat di internet dan banyak juga yang mencari versi bahasa jawi atau bahasa jawa. dalam posting kali ini admin KCM akan mempublikasikan geguritan dalam bahasa jawi, selamat menikmati.


Contoh geguritan bahasa jawi buat anda :
MECAKI UDAN (YEN AKU KI AGENG SELA)
sesuk yen isih ana udan
tak sangoni payung apa caping
dimen ora nelesi rambutmu
udan angin gludug angampar
umpamane aku dadi Ki Ageng Sela
bakal tak buntel gludhug lan thathit

dimen lakumu tansah anteng
sinambi nembang lirih turut lurung
bocah angon bisa ngeyub ing gubug

sesuk yen isih ana udan
tak sangoni donga kalawan puji
ngiringi lakumu mecaki udan
agemen payung sing tak sangoni
aja ninggal kaprayitnan lunyuning lemah
gludhug lan thathhit wis tak cekel.
kaya Ki Ageng Sela

GURIT DALU SUCI
maymintaraga

metua njaba tumenga ing angkasa
ana lintang panjer wengi kang gaib
wus sinerat lan jinangka ing babad-babad kuna
wengi iki
bakal miyos sang ponang jabang bayi mijil kakung

kang paring kaslametan tuwin katentreman
sakindhenge jagad arcapada
sakabeh jalma bakal antuk patebusan

mara enggal sungkem manembah
mring Kang Murbeng Dumadi
mangayubagya bakal rawuhe pepadhang
sinareng manthering llintang panjer wengi
sang ponang jabang bayi nangis kekejer
anggeterake saklumahing bawana
kang miyos saka guwa garbane kenya suci

GARA GARA BAKAL TUMAPAK
nuswantara kang nandang prihatin
akeh kawula cilik kang lungguh dingklik ongklak-angklik
disenggol sithik njempalik
akeh para penggede lungguh ongkang-ongkang angedangkrang
nglumpukake bandha tanpa kendhat
lali purwa duksina

kawula cilik uripe kesrakat
di men padha gelut, paten pinaten
ludira wus kebanjur tumetes, sukma wus kebanjur pecat
apa wus wancine surup lan teka titi mangsane?
gara-gara bakal tumapak?


IMPEN SARWA BISU
Sliramu
mau bengi teka ing impenku
tanpa gunem tanpa esem
lungguh ing ngisor wit pelem
aku amung bisa nyawang saka kadohan
uga tanpa gunem tanpa esem

ana rasa rinujit ninggalake tatu
apa kapangku kudu tak bungkem
ana saktengahing petenging wengi
impen sarwa bisu
nggoda kapangku sing wis tak pendem jero

Demikian informasi tentang geguritan bahasa jawi, semoga dapat bermanfaat buat anda.

No comments:

Post a Comment

Jika kamu suka dengan artikel blog ini silahkan berlangganan lewat Email secara gratis, silahkan masukkan email kamu dan klik LANGGANAN:

Delivered by FeedBurner